Niemal każdy z kościołów ma swój szczególny punkt centralny: relikwie świętego lub znany obraz. Relikwie przechowywane są w szklanych gablotach, podświetlanych, ale ukrytych w zagłębieniach lub podziemiach. Wydobyte z mroku sprawiają trochę niesamowite wrażenie.

Almost each church has its own special central point: holy relics or famous painting. Relics are preserved in glass-cases, highlighted but hidden in recesses or underground. Brought out from shadow they create slightly eerie impression.