Wokół niektórych ołtarzyków lub relikwii powstały specyficzne miejsca kultu. Do jednych pielgrzymują rodzice, których dzieci chorują. W innych wiszą podziękowania za szczęśliwe narodziny – oddzielnie dla synów i córek. A więc jednak do czegoś jeszcze Bóg się przydaje.

Some little altars or relics turned into special places of worship. They are now visited by parents whose children are ill. Or mothers and fathers who want to thank for a happy birth – separately for boys and girls. Looks like God can still be useful.