Ostatni przystanek przed Wielkim Kanionem to przełomy Małej Rzeki Kolorado. Idziemy ścieżką lekko w dół i dochodzimy do kolejnej wielkiej szczeliny. Przy okazji rozglądamy się uważnie za wężami, pająkami i skorpionami …

The last stop before Grand Canyon are the breakthroughs of Little Colorado River. We walk slightly down and reach another big slot. On the way we watch out for snakes, spiders and scorpions …

Obok parkingu swoje wyroby prezentują lokalni Indianie Navajo. Mają oni własną odmianę amerykańskiej flagi – z wizerunkiem Indianina na koniu. Ale mieszkają na terenach opustoszałych i jałowych, w długich smutnych barakach i ze stadem samochodów (zamiast rumaków).

At the side of parking place Navajo Indians present their handcrafts. They have their own type of American flag – with image of Indian on a horse. But they live on barren and abandoned lands, in long sad barracks and with a herd of cars (instead of horses).