Najbardziej znana kamienna opowieść to oczywiście Łuk Triumfalny Konstantyna Wielkiego obok Koloseum.

The most famous stony story is certainly the Triumph Arc of Constantine the Great near Coloseum.

Rzymskie historie_1

Ale podobnych bram jest w Rzymie więcej, a każda snuje swoją własną historię: zwycięskich bitew, hołdów, orszaków, ofiar składanych bogom i polowań.

But you can find in Rome much more similar gates that tell their own history of victorius battles, tributes, corteges, offerings to gods and huntings.

Najbardziej misterna jest Kolumna Trajana z 113 roku. Relief opasujący ją w 23 skrętach przedstawia sceny z dwóch wojen z Dakami. Największe wrażenie kolumna robi nocą, gdy oświetlona na biało mocno kontrastuje z czarnym niebem.

The most subtle is the Column of Trayan from year 113. Relief that covers it in 23 bends presents scenes of two wars with Dacians. Column makes the greates impression by night. Illuminated in white it contrasts strongly against black sky.

Advertisement