Oczywiście Rzym pełen jest wyszukanych ornamentów, kwiatów, anielasków i rydwanów. Ale …

Surely Rome is full of sophisticated decorations, flowers, little angels and chariots. But …

Jest też drugie oblicze Rzymu: świat symetrii, linii prostych – równoległych i prostopadłych, ascezy i harmonii. Tę rzeczywistość najlepiej fotografować z błękitnym niebem w tle.

But there is also  second face of Rome: world of symmetry, streight lines – horizontal and vertical, asceticism nd harmony. This really shall be shot at best with blue sky as the background.