W Rzymie są setki, jeśli nie tysiące pomników. Ich szlakiem można by przejść całą metropolię.

There are hundreds if not thousands monuments in Rome. You can follow their track through the whole city.

Nie sposób ich wszystkich pokontemplować, a nawet sfotografować. Przedstawiają wielkich wodzów w momencie chwały (Forum Romanum), znane osobistości (Wzgórze Janikulum) czy wyobrażenie postaci historycznych (Remus i Romulus). Malutkie i monumentalne, eleganckie i obtłuczone, próbuję choć niektóre uwiecznić w ciekawych ujęciach.

It’s impossible to contemplate them all or even shoot. They resemble great warriors in glory (Forum Romanum), known personalities (Gianicolo Hill) or images of historical figures (Remus and Romulus). Tiny and monumental, elegant and bruised, I try to catch at least a few of them on my photos.