New York is not only the melting pot of architecture and art but also races, languages and colours of skins.

Nowy Jork to nie tylko tygiel architektury i sztuki, ale także ras, języków i kolorów skóry. 

Walking along th megapolis I looked not only at the buildings but also people around me. And tried to catch at least a few interesting ones: a couple of Jewish teenagers, a pair of gays, soldiers of different specialities.

Spacerując po metropolii przyglądałam się nie tylko budynkom, ale i ludziom dookoła. I próbowałam wyłapać choć kilka ciekawych postaci: żydowskich nastolatków, parę gejów, mundurowych różnych specjalności.

I think, New York is a good place to create a gallery of various human characters. But I had no time for it. Several hours went by quickly and I had to leave this huge American anthill 🙂

Myślę, że Nowy Jork jest bardzo wdzięcznym miejscem co stworzenia galerii bogatych ludzkich osobowości. Ale ja nie miałam na to czasu. Kilka godzin minęło szybko i trzeba było pożegnać to wielkie amerykańskie mrowisko 🙂