First beguinages were erected in Middle Ages, mostly in France, Belgium, Netherlands and Germany.

Pierwsze beginaże powstawały w średniowieczu, najczęściej we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech.

Ghent beguinage_5

They consisted of sets of tiny houses with own church or chapel and hospital and often also: stable, hovel, brewery, gardens and grasslands. Beguines wished to be self-sufficient and rely as little as possible on the help of outside world.

Tworzył je zespół niewielkich domków z własnym kościołem lub kaplicą i szpitalem, z często także: stajnią, kurnikiem, browarem, ogrodami i łąką. Beginki pragnęły bowiem być samowystarczalne i w jak najmniejszym stopniu korzystać z pomocy świata zewnętrznego.

Ghent beguinage_6