Berbers build up almost 50% of Maroccan population. Their ancestors had lived in north Marocco centuries before Arabs have ever come. Their writing resembles a bit Greek letters. Berber’s culture is much more open and tolerant, many women do not veir their faces and their beautiful dresses change them into colorful birds.

Berberowie stanowią prawie 50% mieszkańców Maroka. Ich przodkowie zamieszkiwali północne Maroko całe wieki przed przybyciem Arabów. Ich pismo przypomina nieco litery greckie. Kultura berberyjska jest bardziej otwarta i tolerancyjna, wiele kobiet nie zakrywa twarzy, a ich piękne suknie przemieniają je w kolorowe ptaki.

Berbers