It’s still dark. In the chilly morning white hooted men gather in the corridors and walk slowly to the soaring cathedral. Piercing silence is disturbed only by the rustle of monk’s frocks and the wispers: “Memento mori” – “Remember that you’ll die”. Soon songs and prayers can be heard. And so each and single day, since thousand of years.

Jeszcze jest ciemno. W chłodzie poranka białe zakapturzone postacie zbierają się w korytarzach i suną do strzelistej katedry. Przejmującą ciszę zakłóca jedynie szelest habitów i ciche pomrukiwania: “Memento mori” – “Pamiętaj, że umrzesz”. Za chwilę rozlegną się śpiewy i modlitwy. I tak każdego dnia, od tysiąca lat.

First Carthusian cloister was erected in 1084 in French town Chartreuse near Grenoble (from which roots the convent’s name). It was created by Saint Brunon together with his 6 companions. Since the very beginning monks had to be ready for many earthly sacrifices that were later on turned into written rules and have been followed till today.

Pierwszy klasztor zakonu Kartuzów powstał w 1084 roku we Francji – w miejscowości Chartreuse koło Grenoble (stąd nazwa zgromadzenia). Utworzył go św. Brunon wraz z 6 towarzyszami. Od samego początku bracia musieli być gotowi na wiele ziemskich wyrzeczeń, które później spisano w formie reguły i są ściśle przestrzegane do dziś.

IMG_7901_klasztor w roku 710

Monastery in Žice in Slovenia (from which come all the photos) was one of the first convents built outside France (in 1160). Located at the crossing of two streams in a picturesque valley, the cloister was afterwards surrounded with high walls to defend it against intruders (e.g. Turks in XV c).

Kartuzja w Žice na Słowenii (z której pochodzą wszystkie zdjęcia) była jednym w pierwszych klasztorów utworzonych poza Francją (1160 r.) Wybudowana u zbiegu dwóch rzeczek, w malowniczej górskiej dolinie, z czasem została otoczona wysokimi murami, broniącymi jej m. in. przed Turkami w XV w.