The heart of monstery consists of romanesque church of St. John the Baptist or – in fact – the romantic ruins of it. Roof collapsed completely, decorations of the interiors vanished. Only the soaring walls remained which – when I look up – seem to lead my thoughts to heavens …

Centrum kartuzji stanowi romański kościół św. Jana Chrzciciela, a właściwie jego romantyczne ruiny. Dach zapadł się całkowicie, z wystroju wnętrz nic nie zostało. Przetrwały tylko strzeliste ściany, które – gdy spoglądam w górę – zdają się kierować moje myśli ku niebu …

Almost the whole Carthusian convent is still fenced with walls and guarding towers that stand proudly at the corners. Some of the side building also survived and now room the museum, vine cellar and arches where a group of women were singing and drawing sketches.

Niemal cała kartuzja w Žice ciągle jest otoczona murami, na rogach których dumnie stoją wieże obronne. Zachowały się też niektóre budynki boczne, które obecnie mieszczą muzeum, piwniczkę winną i arkady, pod którymi grupa kobiet śpiewała i rysowała obrazki.

IMG_7900

The other building of Žice complex I could only see in form of picturesque ruins or cartoon model. When walking along 1-meter high remnants of stony walls of monks’ cells or kitchen I felt like following a labirynth. The model of monastery from its golden ages could be seen inside the gothic chapel that stands in the middle of the yard. Beside the model the chapel was empty …

Resztę zabudowy kartuzji mogłam jedynie pooglądać w formie malowniczych ruin oraz kartonowej makiety. Wśród metrowej wysokości pozostałości kamiennych ścian cel, refektarza czy kuchni spaceruje się jak w labiryncie. Makietę klasztoru z czasów świetności można oglądać w gotyckiej kaplicy stojącej pośrodku dziedzińca. Poza makietą nie ma w niej nic …

IMG_7897

Cloister in Žice was dismissed in 1782 by emperor Joseph II. It’s deteriorated for many years. On old photos piles pf stones and high growing grass can be seen. It’s only the last 20 years when the history of recovery has started. Wall were painted in white, grass cut and even in front of the main entrance a small herbal garden was planted again.

Klasztor w Žice został rozwiązany w 1782 roku przez cesarza Józefa II. Przez wiele lat niszczał. Na starych fotografiach widać gruzowiska kamieni i wysoko rosnące zielska. Dopiero ostatnie 20 lat to historia stopniowej odbudowy, pobielania ścian, pielęgnacji trawników, a nawet założenia ponownie przed głównym wejściem małego ogrodu zielarskiego.