Nowedays there are 380 Carthusians monks and nuns in the world living in 22 houses: 17 are for men and 5 for women. Most of them are located in France (5) and Spain (4), but there are also 2 of them in South Korea (this is a “new generation” of monks). In Slovenia there is just one inhebited cloister in Pleterje near Nove Mesto. I checked in internet – it’s really worth visiting!

Obecnie na świecie żyje 380 kartuzów i kartuzek w 22 domach: 17 męskich i 5 żeńskich. Najwięcej jest ich we Francji (5) i Hiszpanii (4), ale aż 2 znajdują się też w Korei Południowej (to “nowa generacja” braci). Na Słowenii jest jeden działający klasztor w Pleterje koło Novego Mesta. Patrzyłam w internecie – warto go odzwiedzić!

IMG_7909_uprawa ziół

Cartusians are one of the most severe religious rules, followed strictly for the last 1000 years. Monks spend most of their lives in separate cells praying, contemplaiting, learning and – in old days – re-writing books by hand. They are the most educated friars. Library in Žice contained once around 2000 books (equal to the Vatican library of that times).

Kartuzi to jedna z najbardziej surowych reguł zakonnych, ściśle przestrzegana od niemal 1000 lat. Ojcowie większość życia spędzają w oddzielnych celach modląc się, medytując, ucząc się i – dawniej – przepisując księgi. Należą do najlepiej wykształconych zakonników. Biblioteka w Žice zawierała niegdyś około 2000 woluminów (tyle, co ówczesna biblioteka watykańska).

Carthusians monks eat only two times per day, nutritious meals but without meat; they fast each Friday. Some of them live long years (learn a good recipe for longevity 😉 They walk outside cloister’s walls only once in two weeks and in case of urgency (e.g. to see the doctor). They meet with family only once a year. They don’t use mobile phones, TV or internet for private purpose.

Ojcowie Kartuzi jedzą tylko dwa razy dziennie, posiłki pożywne, ale bez mięsa; poszczą w każdy piątek. Wielu z nich dożywa sędziwego wieku (poznajcie receptę na długowieczność 😉 Poza mury klasztoru wychodzą raz na dwa tygodnie (na spacery) oraz w razie pilnych potrzeb (np. wizyty u lekarza). Z rodziną widują się tylko raz na rok. Nie używają komórek, telewizji i internetu do celów prywatnych.

IMG_7908

Carthusians’ motto says: ” Cross lasts while the world changes”. I walk across the monastery in Žice and wonder if I could spend my entire life closed like thees monks. Would that drow me really closer to God? Is such sacrifice only for sake of sacrifice indeed so valuable? Or maybe I have never fully understood the essence of God…

Dewiza Kartuzów to: “Krzyż trwa, podczas gdy świat się zmienia”. Chodzę po kartuzji w Žice i rozmyślam, jak to jest spędzić całe życie w zamknięciu. Czy naprawdę by mnie to przybliżyło do Boga? Czy wyrzeczenie dla samego wyrzeczenia rzeczywiście ma taką wielką wartość? A może to mnie nigdy nie udało się zrozumieć prawdziwej istoty Boga…