Beguinages are kind of little seperated towns inhebited by beguines – Middle Ages women who desired more self-reliance.

Beginaże to jakby małe oddzielne miasteczka zamieszkane przez beginki – średniowieczne kobiety, które pragnęły większej samodzielności.

Ghent beguinage_2

They came from newly formed middle class and tried to escape (at least temporarily) the roles assigned to them by the society (wives or nuns). Supported by benefactors they built on the suburbs housing estates surrounded with high walls, creating oasis of peace and harmony.

Pochodziły z noworodzącej się klasy średniej i próbowały uciec (choćby czasowo) od przypisanych im w ówczesnym społeczeństwie ról (żon lub zakonnic). Przy wsparciu dobroczyńców budowały na obrzeżach miast osiedla domków ogrodzone wysokim murem, tworząc oazy spokoju i harmonii.

Ghent beguinage_3