Ilość kościołów najlepiej widać z punktów widokowych. W którymkolwiek kierunku człowiek nie spojrzy, wszędzie kopuły i wieże: kwadratowe, okrągłe, z rzędami okien, ascetyczne, zdobione. Czy ilość wież była miarą potęgi miasta?

Number of churches can be observed at best from view points. In whichever direction we look, everywhere there are domes and towers: square, round, with rows of windows, ascetic, decorated. Did the number of towers showed the might of a city?

Las wież_2