Rzym to jedno wielkie muzeum pod gołym niebem. Niemal wszędzie stąpamy po historii sięgającej tysiące lat wstecz. Prawie każdy budynek jest tu zabytkiem, wiele kamieni pamięta czasy Cezarów.

Rome is one great museum in the open air. Almost everywhere we step on the history of thousands years ago. Nearly each single building is a monument, many stones remember times of Ceasars.

Artefaktów jest tak wiele, że niektóre zaczynają służyć do celów bardzo praktycznych: tworzą ławki i siedziska, poręcze schodów, elementy fontann. Kawałki rzeźbionych kolumn stoją na trawnikach, w parkach, na deptakach.

Artefacts are so numerous that some of them start to play very practical role: they become parts of benches and seats, handrails of stairs or elements of fountains. Pieces of decorated columns stand on the grass, in parks, on pavements.

Czasami wydaje się, że Rzymianie wręcz nie wiedzą już, co z nimi począć. A my w Polsce każdy kamyczek od razu pakujemy do gablotki.

Sometimes it seems that Roman virtually do not know any more what to do with them. And we in Poland put any little pebble in glass-cabinets.